algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ‘VDH Management’ en een opdrachtgever waarop ‘VDH Management’ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ‘VDH Management’ voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht ‘VDH Management’ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2. ‘VDH Management’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ‘VDH Management’ is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ‘VDH Management’ kenbaar behoorde te zijn.
3. Opdrachtgever vrijwaart: ‘VDH Management’ voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welk aan opdrachtgever berekenbaar is.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ‘VDH Management’ de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 5. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ‘VDH Management’, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

Artikel 6. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ‘VDH Management’ aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden bereken vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door ‘VDH Management’ geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enzovoort, blijven eigendom van ‘VDH Management’ totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met ‘VDH Management’ gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
Artikel 8. Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 10.000,-.

Artikel 9. Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan ‘VDH Management’. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ‘VDH Management’ in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal: ‘VDH Management’ de werkzaamheden alsnog verrichten c.q. corrigeren zoals overeengekomen, tenzij dit voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 10. Opzegging
1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft ‘VDH Management’ recht op volledige compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, gerealiseerde werkuren en reeds gemaakte (reserverings-) kosten. Voorts is opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Artikel 11. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien ‘VDH Management’ aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig, te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder artikel 11.1 genoemde verplichting, heeft: ‘VDH Management’ het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Indien ‘VDH Management’ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien ‘VDH Management’ aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van ‘VDH Management’ in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. ‘VDH Management’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13. Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart: ‘VDH Management’ voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ‘VDH Management’ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ‘VDH Management’ niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ‘VDH Management’ worden daaronder begrepen.

Artikel 15. Intellectuele eigendoms- en auteursrechten
1. ‘VDH Management’ behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16. Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van ‘VDH Management’ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ‘VDH Management’ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen ‘VDH Management’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.